Realizacje

European Solutions ma w swoim portfolio szereg zrealizowanych projektów inwestycyjnych, doradczych i badawczych, zakończonych sukcesem, nagrodzonych i często dofinansowanych.

 

Zespół badawczo – rozwojowy realizuje zadania mające na celu zdobycie wiedzy aby móc opracować nowe produkty i procesy lub wprowadzić znaczące do nich ulepszenia.

 

W 2008 Zespół European Solutions (poprzednio European Silicon) opracował i nadzorował wdrożenie  oraz uruchomienie innowacyjnego rozwiązania obejmującego instalację do produkcji energii elektrycznej i ciepłej wody użytkowej z ciepła gazów poprocesowych z pieców łukowo – oporowych wraz z włączeniem kompletnego zespołu energetycznego do zakładowej sieci średniego napięcia i sieci ciepłowniczej na terenie spółki Re Alloys Sp. z o.o. Projekt został nagrodzony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w konkursie „Polski Produkt Przyszłości” w kategorii: Technologia przyszłości w fazie przedwdrożeniowej.

Przykładowe zrealizowane projekty inwestycyjne oraz badawcze:

Aktualny nadzór nad realizacją projektów dofinansowanych
w ramach PO IR:

 • Opracowanie i wdrożenie technologii produkcji energii elektrycznej z ciepła gazów poprocesowych;
 • Modernizacja instalacji odpylania piecowni;
 • Audyt energetyczny procesu technologicznego piecowni i wewnętrznej sieci ciepłowniczej zakładu
 • Przebudowa i modernizacja sieci ciepłowniczej
 • Przebudowa i remont – adaptacja budynku na nowoczesny biurowiec wraz ze zmianą elewacji i termomodernizacją
 • Budowa hangaru na lotnisku Pyrzowice
 • Uruchomienie produkcji rafinowanego, ultraczystego żelazokrzemochromu o kontrolowanej zawartości węgla, azotu, tlenu i wodoru
 • Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji stopów żelaza z krzemem i glinem na bazie odpadów przemysłowych zwłaszcza pozyskiwanych z górnictwa

Przykładowe projekty w fazie przedwdrożeniowej (koncepcje, analizy, studia wykonalności i/lub biznes plany):

 • Budowa zakładu o zdolności produkcyjnej 50 000 ton FeSi75% w Gruzji
 • Budowa zakładu produkcyjnego stopów krzemu w Chorzowie
 • Zastąpienie mocy produkcyjnych piecowni budową nowego pieca 33 MW z możliwością odzysku energii
 • Prototypowa linia wytwarzania ultra niskowęglowego żelazochromu ULC FeCr
 • Uruchomienie produkcji stopów magnezowych
 • Zagospodarowanie mikrokrzemionki w produkcji krzemianów metali alkalicznych metodą hydrotermalną
 • Opracowanie i wdrożenie w ramach działalności przedsiębiorstwa innowacyjnego produktu jakim jest wytwarzanie odlewów z żeliwa sferoidalnego o podwyższonych własnościach plastycznych
 • Opracowanie innowacyjnego stopu cynku o podwyższonej wytrzymałości do produkcji pozycjonerów występujących na szybach samochodów, wraz z automatyzacją procesu ich paletyzacji
 • Racjonalizacja użytkowania energii w układzie odciągu i odpylania spalin piecowni IV – RE Alloys Sp. z o.o.,
 • Zwiększenie efektywności energetycznej transformatorów zasilających zakład produkcyjny Re Alloys Sp. z o.o.
 • Demonstracyjna instalacja wykorzystująca ciepło odpadowe do produkcji pelletów o właściwościach umożliwiających ich zastosowanie przy produkcji żelazostopów
 • Zmniejszenie zawartości chlorków w pyle krzemionkowym
 • Wykorzystanie ciepła odpadowych gazów po-procesowych z pieców hutniczych do oczyszczania mikrokrzemionki powstającej w gazach odlotowych z procesu wytopu żelazokrzemu oraz poprawa efektywności energetycznej, wskaźników środowiskowych i ekonomicznych produkcji żelazostopów
 • Zagospodarowaniem ciepła odpadowego z procesu produkcyjnego w procesie toryfikacji
 • Produkcja energii elektrycznej z biomasy w zintegrowanym układzie kocioł powietrzny – turbina gazowa
 • Opracowanie technologii nadbudowy kotłów ciepłowniczych turbiną gazowo-parową zasilaną paliwami stałymi
 • Opracowanie koncepcji Elektrownii Wirtualnej (EW) Łaziska
 • Opracowanie innowacyjnej technologii przetopu drobnych frakcji żelazokrzemu z wykorzystaniem ciepła ciekłego metalu i ciepła wypalania pierwiastków niepożądanych
 • Opracowanie sposobu dywersyfikacji węglowych mieszanek redukcyjnych w celu zwiększenia efektywności procesów elektrotermicznej redukcji
 • Wprowadzenie zrobotyzowanych stanowisk do szlifowania odlewów za pomocą metody tool on board (ToB) oraz piece on board (PoB) w odlewni żeliwa
 • Wdrożenie pakietu badań nieniszczących NDT w Odlewni m in: UT – badania ultradźwiękowe, RT – badania rentgenowskie
 • Drukarki 3D w Odlewnictwie – wykonywanie oprzyrządowaniu odlewniczego m in do krótkich serii produkcyjnych
 • Innowacyjny proces produkcji odlewów żeliwnych z zastosowaniem inteligentnego systemu informacyjno-decyzyjnego
 • Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego, zintegrowanego algorytmu sterowania procesem wytwarzania wysokoprocentowych stopów krzemu w rezystancyjno-łukowych piecach elektrycznych piecowni IV w oparciu o holistyczny system kontroli jego parametrów
 • Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji stopu FeSi75 z ultraniską zawartością węgla z wykorzystaniem żużli rafinacyjnych na bazie amorficznego pyłu krzemionkowego
 • Opracowanie technologii przerobu koncentratu rud wolframowo-molibdenowych ze złoża Ochtina z otrzymaniem stopów żelazowolframowychi żelazomolibdenowych
 • Zabezpieczenie dostaw kwarcytów, znajdujących zastosowanie jako podstawowy surowiec w produkcji żelazokrzemu
 • Udział w przygotowaniu Studium Wykonalności dla Programu Sektorowego Sektora Stalowego INNOSTAL
 • Wprowadzenie innowacyjnej usługi hotelowej opartej na programie Aktywnie=Szczęśliwie!
 • Ocena wpływu pyłu krzemionkowego zagęszczonego na własności masy formierskiej