Fundusze unijne

European Solutions świadczy również usługi doradcze w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie oraz rozliczanie projektów realizowanych ze środków unijnych jak i środków krajowych.

Ponadto spółka kojarzy parterów oraz świadczy usługi konsultingowe w ramach programów szczebla europejskiego takich jak: KIC Raw Materials w ramach EIT czy Horyzont 2020.

Spółka pozyskała w ostatnim okresie dotacje:

  • mln zł

    w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz programu krajowego Ścieżka dla Mazowsza
  • mln zł

    preferencyjnych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  • tyś

    z programu Efektywne wykorzystanie energii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przykładowe realizowane projekty - Case Study

Opracowanie i wdrożenie technologii produkcji energii elektrycznej z ciepła gazów poprocesowych

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

 

Działanie 1.4-4.1

Wartość projektu:

66,1 mln zł

Wartość dotacji:

20,1 mln zł

Przebieg procesu

Od 2008 roku spółka pracowała nad nowym innowacyjnym rozwiązaniem umożliwiającym produkcję energii eklektycznej z ciepła gazów poprocesowych pochodzących z produkcji żelazokrzemu. Rozwiązanie w fazie przedwdrożeniowej uzyskało wyróżnienie w konkursie Polski Produkt Przyszłości.

W 2009 roku specjaliści spółki pozyskali dla Inwestora (spółka Re Alloys) dofinansowanie z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 1.4-4.1 w kwocie ponad 20 mln zł.

W latach 2009-2015 trwała realizacja fazy badawczej i wdrożeniowej projektu, w której spółka pełniła rolę Generalnego Wykonawcy części innowacyjnej projektu.  Spółka była odpowiedzialna za zaprojektowanie, dostawę i nadzór nad montażem turbiny gazowej, kotła odzysknicowego oraz kompletnej instalacji sprężonego powietrza (rekuperatory, rurociągi, zawory, kompensatory, mocowania i podpory oraz AKPiA). Całość została powiązana za pomocą systemu DCS z wykorzystaniem najnowszej aparatury kontrolno – pomiarowej.

Sierpień 2015 r. – wdrożenie i uruchomienie instalacji do pełnej eksploatacji, spółka udzieliła licencji na użytkowanie innowacyjnej instalacji wg własnego rozwiązania.

Uruchomienie produkcji rafinowanego, ultraczystego żelazokrzemochromu o kontrolowanej zawartości węgla, azotu, tlenu i wodoru (FeSiCr ULTRA).

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

 

Działanie 1.1.2

Wartość projektu:

26,2 mln zł

Wartość dotacji:

10,4 mln zł

Spółka przygotowała wniosek o dofinansowanie oraz odpowiada za zarządzanie projektem i jego prawidłowe rozliczenie przed jednostką dotującą. Projekt został zakończony z sukcesem, rozliczony oraz w listopadzie 2019 r. osiągnięto wszystkie zakładane wskaźniki na okres trwałości projektu (w tym przychody ze sprzedaży innowacyjnego stopu ULC FeSiCr). Spółka udzieliła Inwestorowi licencji na korzystanie ze zgłoszonego do opatentowania rozwiązania, którego jest właścicielem.

Przebieg procesu

Luty 2015 – specjaliści spółki brali udział w opracowaniu innowacyjnej technologii produkcji niskowęglowego żelazokrzemochromu w elektrycznych piecach łukowo-oporowych, czego efektem było dokonanie przez spółkę zgłoszenia patentowego nr P-411272 (nr udzielonego patentu 229234). Przedmiotem zgłoszenia jest technologia rafinacji, która pozwala uzyskiwać niskie zawartości węgla, a tym samym daje producentowi możliwość otrzymania premii za stop o ponadprzeciętnej i pożądanej przez odbiorców jakości.

Luty 2016 roku – przy czynnym udziale pracowników spółki Inwestor zainteresowany wdrożeniem innowacyjnego rozwiązania złożył wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 1.1.2 i uzyskał dofinansowanie w kwocie 10,4 mln zł

Projekt realizowany w latach 2016-2017. W ramach projektu przeprowadzono prace rozwojowe obejmujące opracowanie najlepszego zestawu surowców, analizę mechanizmów przechodzenia pierwiastków gazowych do stopu oraz ulepszenie dotychczas stosowanego sposobu rafinacji i rozlewania ciekłego stopu FeSiCr. Próby technologiczne wypracowanych rozwiązań zostały przeprowadzone w warunkach produkcyjnych, ponieważ żadne testy laboratoryjne nie odzwierciedlają specyficznych warunków termicznych i reakcji zachodzących w piecach i kadziach rafinacyjnych.

1 sierpnia 2017 roku nastąpiło wdrożenie wyników projektu polegające na wprowadzeniu rezultatów prac rozwojowych do działalności gospodarczej spółki Re Alloys. Pozwoliło to na wprowadzenie na rynek światowy ultraczystego żelazokrzemochromu charakteryzującego się jakością nieosiągalną przez innych producentów na świecie. Jakość ta została osiągnięta dzięki zastosowaniu specjalnie dobranych wysokiej jakości surowców oraz technologii produkcji opracowanej przez spółkę European Solutions (opatentowany wynalazek) i ulepszonej przez Re Alloys w ramach realizacji projektu.

Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji stopów żelaza z krzemem i glinem na bazie odpadów przemysłowych zwłaszcza pozyskiwanych z górnictwa (FeSiAl)

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

 

Działanie 1.2

Wartość projektu:

22,3 mln zł

Wartość dotacji:

9 mln zł

Spółka przygotowała wniosek o dofinansowanie oraz odpowiadała za zarządzanie projektem i jego prawidłowe rozliczenie przed jednostką dotującą. Projekt został zakończony z sukcesem oraz rozliczony. W chwili obecnej jest w okresie trwałości.

Przebieg procesu

Wrzesień 2016 roku – złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 1.2 INNOSTAL

Grudzień 2016 r. – Inwestor uzyskał dofinansowanie w kwocie 9,3 mln zł

Projekt realizowany w latach 2016-2018. W wyniku prowadzonych prac badawczo – rozwojowych opracowano technologię produkcji nowych stopów żelaza z krzemem i glinem na bazie odpadów przemysłowych, zwłaszcza pozyskiwanych z górnictwa, umożliwiającej produkcję stopu o zawartości Al w zakresie 5-20%. Instalacja demonstracyjna została zbudowana na bazie sześcioelektrodowego pieca łukowo-oporowego piecowni II.

Projekt został zakończony pozytywnie w marcu 2018 r. oraz pozytywnie rozliczony w listopadzie 2018 r.